จำนวนผู้ตอบ EIT(1)

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คู่ค้า คู่สัญญา ผู้รับจ้าง ที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของสถานศึกษา

ในรอบปี พ.ศ. 2567 ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่า 15 ตัวอย่าง

ข้อมูลจะอัปเดตอัตโนมัติทุกๆ 5 นาที