ปฎิทินการดำเนินงาน/คู่มือการประเมิน

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการดำเนินงาน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์
(ITA Online) เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565

ITA Online 15-08-65.pdf